کد محصول: SHFR-175
توضیحات: آجر نمای سوراخ دار رستیک
طول: 261±2 (mm)
عرض: 56±2 (mm)
ارتفاع: 48±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1080 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 45 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF-109
توضیحات: نمای شیل (ده سوراخ)
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 220±2 (mm)
عرض: 105±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1589 (Kg)
گروه مقاومت فشاری: 37 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی
کد محصول: SHF-176
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 216±2 (mm)
عرض: 101±2 (mm)
ارتفاع: 55.5±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1180 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 27 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 19%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF-177
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 215±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1328 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 34 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 12%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF-178
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 215±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1274 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 38 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF-165
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 214±2 (mm)
عرض: 101±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1250 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 34 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF-175
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 216±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1220 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 39 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF-164
توضیحات: نمای سوراخ دار شیل
طول: 213±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 54±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1300 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 45(Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 12%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF100
توضیحات: نمای شیل (نیمه)
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 218±2 (mm)
عرض: 60±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 0.860 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 16 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 17%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی
کد محصول: SHF-109
توضیحات: نمای شیل (سه سوراخ)
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 192±2 (mm)
عرض: 92±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1620 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 37 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHF-099
توضیحات: نمای سوراخ دار رس
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 215±2 (mm)
عرض: 100±2 (mm)
ارتفاع: 55±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.150 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 28 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 23%
ماندگاری: مقاوم به یخ زدگی