کد محصول: SHFR-175
توضیحات: آجر نمای سوراخ دار رستیک
طول: 261±2 (mm)
عرض: 56±2 (mm)
ارتفاع: 48±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1080 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 45 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 16%
ماندگاری: SW Grade
کد محصول: SHR-156
کاربرد: جهت نمای دیوار
طول: 186±2 (mm)
عرض: 87±2 (mm)
ارتفاع: 71±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2000 (kg)
گروه مقاومت فشاری: 31 (Mpa)
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 15%
ماندگاری: SW Grade