کد محصول: SHT-110
توضیحات: نمای پلاکی شیل
طول: 375±2 (mm)
عرض: 77±2 (mm)
ارتفاع: 23±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1280 (kg)
گروه مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 13%
ماندگاری: Exterior Grade
کد محصول: SHT-153
توضیحات: نمای پلاکی شیل
طول: 250±2 (mm)
عرض: 54±2 (mm)
ارتفاع: 30±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 750 (kg)
گروه مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 10%
ماندگاری: Exterior Grade
کد محصول: SHT-156
توضیحات: نمای پلاکی شیل
طول: 246±2 (mm)
عرض: 55±2 (mm)
ارتفاع: 29±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 730 (kg)
گروه مقاومت فشاری: -
میزان جذب پس از 5 ساعت در آب جوش: 15%
ماندگاری: Exterior Grade