پلی استایرن SHB107

کد محصول: SHB-107
توضیحات: بلوک عایق با پلی استایرن
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 375±7 (mm)
عرض: 133±3 (mm)
ارتفاع: 187±4(mm)
متوسط وزن هر عدد: 6.870 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 1.54 (m2K/W)
بار خمشی: ≅ 4657 (N)

بلوک15

کد محصول: سفال 15
طول: 190±2 (mm)
عرض: 135±2 (mm)
ارتفاع: 190±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 3.00 (kg)

بلوک 7

کد محصول: سفال 7
طول: 190±2 (mm)
عرض: 70±2 (mm)
ارتفاع: 190±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 1.670 (Kg)

بلوک10

کد محصول: سفال 10
طول: 190±2 (mm)
عرض: 90±2 (mm)
ارتفاع: 190±2 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 2.150 (Kg)

پشم سنگ SHB108

کد محصول: SHB-108
توضیحات: بلوک عایق با پشم سنگ، بلوک عایق با پلی استایرن
کاربرد: بلوک دیوار خارجی و داخلی
طول: 375±7 (mm)
عرض: 133±3 (mm)
ارتفاع: 187±4 (mm)
متوسط وزن هر عدد: 6.870 (kg)
مقاومت حرارتی محاسباتی: 2.09 (m2K/W)
بار خمشی: ≅4657 (N)