منزل مسکونی

ساختمان پلی اکریل اصفهان

نام پروژه : ساختمان پلی اکریل

مکان پروژه : اصفهان

مشاور پروژه

زمان انجام پروژه : 4 سال

نوع آجر : لفتون زرد

نمایندگی پخش مصالح آجر لفتون شاهین

نام پروژه : نمایندگی پخش مصالح آجر لفتون شاهین

مکان پروژه : تهران

مشاور پروژه : آقای سیروس حیدری

زمان انجام پروژه : 25 سال

نوع آجر : لفتون زرد

پروژه قطار شهر سازی مترو

نام پروژه : قطار شهرسازی مترو 

مکان پروژه : اصفهان

مشاور پروژه : مهندس فرنورد

زمان انجام پروژه : 1 سال

نوع آجر :