نام پروژه : مجموعه ویلاسازی

مکان پروژه : فلاورجان

مشاور پروژه : مهندس عصاچی

زمان انجام پروژه : 1 سال

نوع آجر : لفتون زرد

نام پروژه : بیمارستان 2000 تخت خوابی شهید شیرودی

مکان پروژه : اراک

مشاور پروژه : مهندس عزیزی

زمان انجام پروژه : 2 سال

نوع آجر : لفتون زرد

نام پروژه : سوله های انبار مواد غذایی

مکان پروژه : شهرک صنعتی جی اصفهان

مشاور پروژه : مهندس نور محمدی

زمان انجام پروژه : 5 سال

نوع آجر : لفتون زرد

نام پروژه : مجموعه فرهنگی ورزشی

مکان پروژه : خمینی شهر

مشاور پروژه : 

زمان انجام پروژه : 10 سال

نوع آجر : لفتون زرد