نام پروژه : پی چین

مکان پروژه :شیراز

مشاور پروژه : مهندس نحوی

زمان انجام پروژه : 2 سال

نوع آجر : لفتون زرد